APEX_PUBLIC_USER
Дома Економски оператор
EN MK
Дома
   
Untitled Page

EUНКТС Нов Компјутеризиран Транзитен Систем

NCTS НКТС ќе послужи како алатка за управување и контрола на транзитниот систем.
Главните цели на НКТС се:
          • зголемување на ефикасноста и ефективноста на транзитните постапки;
          • подобрување на спречувањето и откривањето на измами;
          • забрзување на трансакциите извршени во транзитна постапка и понуда на сигурност за нив.
Како општо правило, НКТС ќе се користи и за Транзит на Европската Заедница и за Заеднички транзит во ЕУ во ситуации каде што тие во моментов се врши со помош на еден административен документ (ЕЦД) направени или како 'Т1' или 'Т2'.
Заеднички
транзит во ЕУ
Заедничкиот транзит се користи за движење на стоки меѓу земјите-членки na ЕЗ, земјите од ЕФТА (Исланд, Норвешка и Швајцарија - вклучувајќи гo и Лихтенштајн се додека е во царинска унија со Швајцарија) Таа се заснова на Заедничката Транзитна Конвенција од 20 мај 1987 година. 'Т1' или 'Т2' процедурите се користат во зависност од положбата на стоката).
Транзит
на ЕЗ
CТранзитот на ЕЗ се базира на Царинскиот кодекс на Заедницата, Царинскиот Закон на Заедницата , и се применува на следните:
         • Движење на стока надвор од ЕЗ за која царинските и другите давачки при увоз се вложени ('Т1'). (ова се нарекува надворешен транзит на Заедницата).
         •  Движење на стока во Заедницата која, помеѓу точката на поаѓање и одредиштето во ЕЗ, мора да поминат преку територијата на трета земја (ова се нарекува внатрешен транзит на Заедницата).
NCTS